Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 januari 2014
gepubliceerd op 03 november 2014

Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029624
pub.
03/11/2014
prom.
17/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers


De Minister van Onderzoek, Gelet op het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 november 1991 houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de voorstellen ingediend door de universitaire instellingen, Besluit :

Artikel 1.Krachtens het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers, wordt de erkenning van de kwalificatieniveaus B AANGESTELD NAVORSER : DALKAS G., DOUMONT G., GACQUER D., GAPONENKO Y., MIALDUN A., MORTEHAN O., PETROVIC D., RAICEVIC G., FISHER A., TAKEDA H., LARBANOIX L., MAHMOUDI S., TILMANNE J., GILTAIRE S., LALOY J., LOZANO GARCIA O., MENDOZA M. C BEVOEGD VEKLAARD NAVORSER : VIN E. toegekend aan de voornoemde personen waarvan de namen en bekwaamheidsbewijzen in de bij dit besluit gevoegde tabel vermeld zijn.

Art. 2.De datum van erkenning van het niveau wordt voor elke persoon naast zijn naam vermeld onder de rubriek "datum van niveau".

Op dezelfde datum wordt de wetenschappelijke anciënniteit, berekend in jaren en maanden, vermeld in de twee voorafgaande kolommen.

Brussel, 17 januari 2014.

De Minister van Onderzoek, J.-M. NOLLET

^