Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 augustus 2016
gepubliceerd op 01 september 2016

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 oktober 2015 betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016204379
pub.
01/09/2016
prom.
17/08/2016
ELI
eli/besluit/2016/08/17/2016204379/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


17 AUGUSTUS 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205063 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke sluiten betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke


De Minister van de Plaatselijke Besturen, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Energie, Gelet op het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen, artikel 40, § 1, eerste lid, 2°, en artikel 69, § 2, eerste lid, 3°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen, artikelen 56, 58, § 3, en 90, § 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205063 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke sluiten betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke;

Gelet op het rapport van 6 oktober 2015 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 59.629/2/V van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : Enig artikel. Artikel 6, § 4, van het ministerieel besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205063 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke sluiten betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke wordt gewijzigd als volgt : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Als de kandidaat niet slaagt voor het examen, schrijft hij zich in voor een tweede examenzitting, ingericht door hetzelfde centrum, of voor een latere opleidings- en examenzitting.»; 2° een lid, luidend als volgt, wordt ingevoegd tussen de leden 1 en 2 : « Als de kandidaat niet slaagt voor de tweede examenzitting bedoeld in lid 1, schrijft hij zich in voor een latere opleidings- en examenzitting.»; 3° in afwijking van voormalig lid 2, lid 3 geworden, worden de woorden "In afwijking van het eerste lid" vervangen door de woorden "In afwijking van leden 1 en 2". Namen, 17 augustus 2016.

P. FURLAN

^