Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 april 2023
gepubliceerd op 25 mei 2023

Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2023202160
pub.
25/05/2023
prom.
17/04/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 APRIL 2023. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, § 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers


De Minister van Pensioenen, Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, artikel 25, eerste en tweede lid, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2003 pub. 03/02/2003 numac 2003022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939, de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, en het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, artikel 64, § 8, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 januari 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 maart 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 12 april 2023;

Besluit :

Artikel 1.In toepassing van artikel 64, § 8, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, worden de jaarbedragen van 8.812,80 EUR en 7.050,24 EUR bedoeld in artikel 64, § 3, tweede lid van voormeld koninklijk besluit van 21 december 1967, ingevoegd door het koninklijk besluit van 19 januari 2023, op de bedragen van respectievelijk 10.752,00 EUR en 8.602,00 EUR gebracht.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2023.

Brussel, 17 april 2023.

K. LALIEUX

^