Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 september 1999
gepubliceerd op 19 oktober 1999

Ministerieel besluit tot aanwijzing van overheidspersonen in uitvoering van artikel 3 van de wet van 19 augustus 1891 betreffende de zeevisserij in de territoriale zee, van artikel 2 van de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, van artikel 5 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten en van artikel 4 van de wet van 10 oktober 1978 houdende vaststelling van een Belgische visserijzone

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016319
pub.
19/10/1999
prom.
16/09/1999
ELI
eli/besluit/1999/09/16/1999016319/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 SEPTEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van overheidspersonen in uitvoering van artikel 3 van de wet van 19 augustus 1891 betreffende de zeevisserij in de territoriale zee, van artikel 2 van de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, van artikel 5 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten en van artikel 4 van de wet van 10 oktober 1978 houdende vaststelling van een Belgische visserijzone


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 19 augustus 1891 betreffende de zeevisserij in de territoriale zee, gewijzigd bij de wetten van 12 april 1957, 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971, 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990, 5 februari 1999 en 22 april 1999;

Gelet op de wet van 10 oktober 1978 houdende vaststelling van een Belgische visserijzone, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1983 en 22 april 1999;

Gelet op de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee, inzonderheid op de artikelen 7, 12, 18 en 25;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het feit dat de bestaande situatie ten spoedigste dient aangepast te worden aan de gewijzigde wetten teneinde de controlerende ambtenaren hun bevoegdheden op een wettelijke basis te laten uitvoeren, Besluit :

Artikel 1.Onverminderd de bevoegdheden van de andere overheidspersonen bedoeld in de hierna genoemde wetten, worden de technici, technische assistenten en ingenieurs van de Dienst Zeevisserij bij het Bestuur voor het landbouwbeleid aangewezen om overtredingen op te sporen en vast te stellen van de bepalingen van : - de wet van 19 augustus 1891 betreffende de zeevisserij in de territoriale zee; - de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee; - de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten; - de wet van 10 oktober 1978 houdende vaststelling van een Belgische visserijzone; - de verordeningen (E.G.) inzake de zeevisserij die worden gecontroleerd en gestraft krachtens voornoemde wetten; - van de koninklijke en ministeriële besluiten inzake zeevisserij die genomen worden in uitvoering van voornoemde wetten.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 13 januari 1998 tot aanwijzing van overheidspersonen in uitvoering van artikel 5 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 16 september 1999.

J. GABRIELS

^