Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 augustus 2001
gepubliceerd op 18 september 2001

Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022592
pub.
18/09/2001
prom.
16/08/2001
ELI
eli/besluit/2001/08/16/2001022592/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

16 AUGUSTUS 2001. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen door de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het gemotiveerd advies van het Basisoverlegcomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, gegeven op 26 oktober 1999 en 11 april 2000;

Gelet op het advies van de afgevaardigde van de Minister van Financiën, gegeven op 13 oktober 1999 en 11 juli 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, van 24 oktober 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, van 1 augustus 2000, Besluit :

Artikel 1.De betrekkingen voorzien in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid worden als volgt onderverdeeld : NIVEAU 1 1 van de 3 betrekkingen van adviseur wordt bezoldigd in de weddeschaal 13B; 2 van de 7 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddeschaal 10C; de betrekking van vertaler-revisor mag bezoldigd worden in de weddeschaal 10C; de betrekking van actuaris mag bezoldigd worden in de weddeschaal 10E of in de volgende weddeschaal : 1 205 758 - 1 713 329 3 x 1 x 26 713 8 x 2 x 53 429 NIVEAU 2+ 2 van de 7 betrekkingen van programmeringsanalyst worden bezoldigd in de weddeschaal 28L, de betrekking van eerstaanwezend vertaler mag bezoldigd worden in de weddeschaal 18I; de betrekking van eerstaanwezend boekhouder mag bezoldigd worden in de weddeschaal 28D; de betrekking van eerstaanwezend directiesecretaris mag bezoldigd worden in de weddeschaal 28B. NIVEAU 2 1 van de 4 betrekkingen van bestuurschef wordt bezoldigd in de weddeschaal 22B. NIVEAU 3 1 van de 12 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddeschaal 30I; 3 van de 12 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30H; 3 van de 12 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddeschaal 30F. NIVEAU 4 Administratief personeel 1 van de 2 betrekkingen van beambte mag bezoldigd worden in de weddeschaal 42E; 1 van de 2 betrekkingen van beambte mag bezoldigd worden in de weddeschaal 42D; 1 van de 2 betrekkingen van beambte mag bezoldigd worden in de weddeschaal 42C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel de betrekking van geschoold arbeider mag bezoldigd worden in de weddeschaal 42E.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 16 maart 2000 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Brussel, 16 augustus 2001.

F. VANDENBROUCKE

^