Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 oktober 2001
gepubliceerd op 08 november 2001

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie ²van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021529
pub.
08/11/2001
prom.
15/10/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie ²van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer


FEDERALE DIENSTEN VOOR WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN

De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 houdende oprichting, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie" met toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese economische en monetaire Unie";

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer;

Gelet op de aanwijzingen gedaan door de Secretaris-generaal van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden betreffende de in zijn Diensten aan te wijzen personeelsleden;

Gelet op het voorstel gedaan door de Algemene Rijksarchivaris, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1, 2°, wordt de heer J.-M. Yante, ontslagnemend, vervangen door de heer Cl. de Moreau de Gerbehaye, Afdelingshoofd bij het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën, 2° artikel 1°, A, 3° wordt vervangen als volgt : 3° als personeelsleden van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden : de heer L.Molitor, adviseur-generaal voor wetenschappelijke aangelegenheden;

Mevr. M. Desmeth, adviseur-generaal voor wetenschappelijke aangelegenheden, plaatsvervangster;

Mevr. N. Pinsart, adjunct-adviseur; de heer Y. Gobert, adjunct-adviseur bij de wetenschappelijke instellingen, plaatsvervanger.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2001.

Art. 3.De Secretaris-generaal van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 oktober 2001.

Ch. PICQUE

^