Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 maart 2017
gepubliceerd op 21 april 2017

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017011602
pub.
21/04/2017
prom.
15/03/2017
ELI
eli/besluit/2017/03/15/2017011602/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 MAART 2017. - **** besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


De **** voor **** en Migratie, **** op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 19 september 2016;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het ****;

**** de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken ;

**** de **** van 30 december 2001;

Overwegende het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanwijzing en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de **** federale overheidsdiensten;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de **** **** Binnenlandse ****;

Overwegende het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten, Besluit :

Artikel 1.**** artikel 3, van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 17 juni 2009, laatst gewijzigd door het besluit van 19 september 2016, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden « overeenkomstig artikel 62, § 3, van de wet van 15 december 1980, », en worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Art. 2.In Hoofdstuk 1, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, **** : «

Art. 3/1.**** delegaties die krachtens dit besluit worden verleend om de bevoegdheden uit te oefenen vermeld in of krachtens de bepalingen van **** ****, **** 1, van de wet van 15 december 1980, ten opzichte van de burgers van de **** en hun familieleden gelden voor de uitoefening van diezelfde bevoegdheden ten opzichte van: 1° de familieleden van een **** bedoeld in artikel 40ter, van de wet van 15 december 1980;2° de andere familieleden van een burger van de **** bedoeld in artikel 47/1, van de wet van 15 december 1980;3° de **** en hun familieleden;4° de onderdanen van de lidstaten van de **** Economische **** en hun familieleden.»

Art. 3.Artikel 5, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd door het besluit van 19 september 2016, wordt vervangen als volgt : «

Art. 5.§ 1. De personeelsleden van de **** **** die ten minste een functie van adviseur uitoefenen of tot de ****3-klasse behoren zijn bevoegd om : 1° een einde te maken aan het verblijf van een onderdaan van een derde land die voor een beperkte of onbeperkte duur tot het verblijf gemachtigd of toegelaten is en hem het bevel te geven het grondgebied te verlaten, ingevolge artikel 21, van de wet van 15 december 1980;2° een einde te maken aan het verblijf van een burger van de **** of een lid van zijn familie met een recht op verblijf van meer dan drie maanden, en hem het bevel te geven het grondgebied te verlaten, ingevolge artikel 44bis, §§ 1 en 4, van de wet van 15 december 1980 ;3° een **** op te leggen met een **** duur van meer dan drie jaar, ingevolge artikel 44**** of artikel 74/11, § 1, derde of vierde lid, van de wet van 15 december 1980 ;4° een **** op te heffen of op te schorten, ingevolge artikel 44**** of artikel 74/12, van de wet van 15 december 1980 ;5° een verblijfplaats aan te wijzen, ingevolge artikel 7, vierde lid, van artikel 44****, derde lid, of van artikel 74/17, § 2, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 ;6° een administratieve geldboete op te leggen, ingevolge artikel 74/4bis, § 1, van de wet van 15 december 1980 ;7° een beroep in te stellen tegen een beslissing van de ****-generaal voor de vluchtelingen en de ****, ingevolge artikel 39/56, tweede lid, van de wet van 15 december 1980. § 2. De personeelsleden van de **** **** die ten minste een functie van attaché uitoefenen of tot de ****1-klasse behoren en die bij naam daartoe zijn aangewezen door de directeur-generaal van de **** Vreemdelingenzaken of door degene de managementfunctie -1 uitoefent bij de **** ****, door middel van een gedagtekend en door hem ondertekend schrijven, zijn ook bevoegd om de bevoegdheden vermeld in paragraaf 1, 1° tot 6°, uit te oefenen. § 3. De personeelsleden van het bureau Permanentie van de **** Controle **** en Grenzen van de **** **** die ten minste een functie van attaché uitoefenen of tot de ****1-klasse behoren, zijn ook bevoegd om een **** op te leggen, voor een **** duur, van meer dan drie jaar, ingevolge artikel 44**** of artikel 74/11, § 1, derde of vierde lid, van de wet. ».

Art. 4.**** artikel 6, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 20 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : ****) de woorden « artikel 2, tweede lid, artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° of 10°, en tweede lid;artikel 7, tweede tot vijfde lid; » vervangen door de woorden « artikel 1/2, § 3; artikel 2, tweede lid; artikel 3, eerste lid, 1° tot 10°, met uitzondering van 6°, en tweede en derde lid; artikel 7, tweede, derde en vijfde lid; »; ****) de woorden «*****» worden vervangen door de woorden « artikel 29, tweede lid; artikel 40ter, § 2, zesde lid; artikel 41ter; »; ****) de woorden « artikel 42****;artikel 43; artikel 45, §§ 1 en 5; de artikelen 47/1 tot 47/4; » worden vervangen door de woorden « artikel 43; artikel 44; artikel 44bis, §§ 1 en 4, behalve indien de betrokkene een **** van meer dan drie maanden heeft; artikel 44ter; artikel 44****, tweede lid; artikel 44****; artikel 44****, eerste en tweede lid; artikel 44****, § 1, eerste en tweede lid; artikel 44****, behalve indien de duur van het **** langer is dan drie jaar; artikel 47/4; »; ****) de woorden «*****» worden vervangen door de woorden « artikel 61/8, § 1; »; ****) de woorden « artikel 74/11, § 1, tweede lid;artikel 74/20; artikel 74/21. » worden vervangen door de woorden « ; artikel 74/11, § 1, tweede lid; artikel 74/14, § 1, derde tot vijfde lid, en § 2, tweede lid; artikel 74/15; artikel 74/16; artikel 74/17, § 1, en § 2, eerste tot derde lid en vijfde lid; artikel 74/20; artikel 74/21. »; ****) het tweede lid wordt opgeheven;2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De personeelsleden van de **** **** die ten minste een functie van administratief assistent uitoefenen en die bij naam daartoe zijn aangewezen door de directeur-generaal van de **** Vreemdelingenzaken of door degene die de managementfunctie -1 uitoefent bij de **** ****, door middel van een gedagtekend en door hem ondertekend schrijven, zijn ook bevoegd voor de toepassing van de bepalingen van paragraaf 1. »

Art. 5.Artikel 7, van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van 19 december 2014, wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, **** : « 3° te beslissen een aanvraag tot opheffing of opschorting van een **** niet in aanmerking te nemen indien de voorwaarden voor het indienen van een dergelijke aanvraag, bepaald in artikel 44**** of artikel 74/12, al naar het geval, niet zijn nageleefd. »

Art. 6.**** artikel 8, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 19 september 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « artikel 45/1, § 2, vierde lid, en § 3, tweede lid;» worden vervangen door de woorden « artikel 45, § 2, vierde lid, en § 3, derde lid; »; 2° de woorden « ;artikel 74/14; artikel 74/15, § 1; artikel 74/16 ; artikel 74/17, §§ 1 en 2, eerste tot derde lid » worden opgeheven.

Art. 7.**** artikel 11, van hetzelfde besluit, worden de woorden « van artikel 7, eerste lid, 1°, van de wet van 15 december 1980. » vervangen door de woorden « van artikel 7, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 15 december 1980. »

Art. 8.**** besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken.

****, 15 maart 2017.

De **** voor **** en ****, **** ****

^