Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 april 2008
gepubliceerd op 08 mei 2008

Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « Multipen - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022241
pub.
08/05/2008
prom.
15/04/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2008. - Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « Multipen - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren


De Minister van Zelfstandigen, Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid artikel 20, § 7, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid artikel 47bis, § 2, ingevoegd bij koninklijk besluit van 4 oktober 2005;

Gelet op de aanvraag van de sociale verzekeringskas « Multipen - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » van 28 maart 2008 tot erkenning van haar personeelslid aangewezen om de kohieren uitvoerbaar te verklaren;

Gelet op de beslissing van 21 december 2006 van de raad van bestuur waarbij een personeelslid wordt aangeduid om de kohieren uitvoerbaar te verklaren, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend om de kohieren uitvoerbaar te verklaren, het volgende personeelslid van de sociale verzekeringskas « Multipen - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » : Mevr. Niki Luyten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 15 april 2008.

Mevr. S. LARUELLE

^