Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 januari 2016
gepubliceerd op 06 juni 2016

Besluit van de Regering tot opheffing van het ministerieel besluit van 7 januari 2010 tot aanwijzing van de leden van het toezichtcomité voor de Europese Territoriale Samenwerking in het kader van de INTERREG IV-A programma's Euregio Maas-Rijn en Grootregio 2007-2013

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2016202846
pub.
06/06/2016
prom.
14/01/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 2016. - Besluit van de Regering tot opheffing van het ministerieel besluit van 7 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2010 pub. 06/01/2011 numac 2010206198 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het toezichtcomité voor de Europese Territoriale Samenwerking in het kader van de INTERREG IV-A programma's Euregio Maas-Rijn en Grootregio 2007-2013 sluiten tot aanwijzing van de leden van het toezichtcomité voor de Europese Territoriale Samenwerking in het kader van de INTERREG IV-A programma's Euregio Maas-Rijn en Grootregio 2007-2013


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 54, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2010 pub. 06/01/2011 numac 2010206198 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het toezichtcomité voor de Europese Territoriale Samenwerking in het kader van de INTERREG IV-A programma's Euregio Maas-Rijn en Grootregio 2007-2013 sluiten tot aanwijzing van de leden van het toezichtcomité voor de Europese Territoriale Samenwerking in het kader van de INTERREG IV-A programma's Euregio Maas-Rijn en Grootregio 2007-2013;

Overwegende het besluit van de Regering van 11 maart 2015 tot opheffing van het besluit van de Regering van 4 juni 2009 tot oprichting van een toezichtcomité voor de Europese territoriale samenwerking in het kader van de Interreg IV-A programma's Euregio Maas-Rijn en Grootregio 2007-2013;

Op de voordracht van de Minister-President, bevoegd voor de coördinatie en het beheer van Europese stimuleringsprogramma's;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.: Het ministerieel besluit van 7 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2010 pub. 06/01/2011 numac 2010206198 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het toezichtcomité voor de Europese Territoriale Samenwerking in het kader van de INTERREG IV-A programma's Euregio Maas-Rijn en Grootregio 2007-2013 sluiten tot aanwijzing van de leden van het toezichtcomité voor de Europese Territoriale Samenwerking in het kader van de INTERREG IV-A programma's Euregio Maas-Rijn en Grootregio 2007-2013 wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 3.De minister bevoegd voor de coördinatie en het beheer van Europese stimuleringsprogramma's is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 januari 2016.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President O. PAASCH

^