Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 januari 1999
gepubliceerd op 11 februari 1999

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022025
pub.
11/02/1999
prom.
14/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/14/1999022025/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 6bis ingevoegd door de wet van 29 april 1996 en gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, gegeven op 21 december 1998;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 17 december 1998;

Gelet op het advies van de gevaardigde van de Minister van Financiën, gegeven op 26 november 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 9 december 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 9 december 1998, Besluit :

Artikel 1.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verdeeld als volgt : - de betrekking van bestuurschef kan bezoldigd worden in de weddenschaal 22 B; - 1 van de 2 betrekkingen van klerk kan bezoldigd worden in de weddenschaal 30 F; - 1 van de 2 betrekkingen van klerk kan bezoldigd worden in de weddenschaal 30 H; - 1 van de 2 betrekkingen van klerk kan bezoldigd worden in de weddenschaal 30 I.

Art. 2.De ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal betrekkingen bezetten van een weddenschaal waarvoor de bevordering afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zullen in voorkomend geval de mogelijke bevordering in een betrekking van deze weddenschaal beletten zolang de bezetting in overtal blijft bestaan in vergelijking met het aantal vastgesteld in artikel 1.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op hetzelfde datum van de koninklijk besluit van 14 december 1998 houdende vaststelling van de administratieve cel opgericht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Brussel, 14 januari 1999.

Mevr. M. DE GALAN

^