Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 juli 2004
gepubliceerd op 06 augustus 2004

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 juni 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004041600
pub.
06/08/2004
prom.
13/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

13 JULI 2004. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 juni 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op de artikelen I.I.1, 12°, II.I.11, II.III.1, XII.II.38, tweede lid, 1°, XII.II.44, tweede lid, 1°, XII.II.51, tweede lid, 1°, XII.II.58, tweede lid, 1° en XII.IV.2 tot 4;

Gelet het koninklijk besluit 30 maart 2001 tot bepaling van de loonschalen die van toepassing zijn op de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten;

Gelet op de gezamenlijke beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Ambtenarenzaken van 7 augustus 2002, bedoeld in artikel XII.IV.3 RPPol;

Gelet op de resultaten van de algemene statutariseringsproef georganiseerd per niveau en per taalstelsel op 10, 11, 12 en 13 december 2002;

Gelet op de daadwerkelijke aanwervingen ingevolge het tweede deel van de statutariseringsprocedure (het specifieke deel) en de tabel opgesteld door de Directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer houdende de respectievelijke minima die noodzakelijk zijn om benoemd te kunnen worden (fase 2);

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juni 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden;

Overwegende dat de CALog-personeelsleden waarvan de namen worden vermeld in dit besluit, hetzij moeten worden toegevoegd aan de oorspronkelijke lijst omdat zij voldoen aan alle reglementaire voorwaarden om te worden gestatutariseerd, hetzij moeten worden geschrapt van de oorspronkelijke lijst omdat zij niet voldoen aan alle reglementaire voorwaarden om te worden gestatutariseerd, hetzij in een verkeerde loonschaal werden ingeschaald en dit moet worden rechtgezet, Besluit :

Artikel 1.In de tabel, gevoegd bij het ministerieel besluit van 24 juni 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In de rubriek « 1.Niveau A - a. gemene graad - adviseur » worden alfabetisch volgende personen ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In de rubriek « 2.Niveau B - a. gemene graad - consulent » worden alfabetisch volgende personen ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3° In de rubriek « 3.Niveau C - a. gemene graad - assistent » worden alfabetisch volgende personen ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 4° In de rubriek « 3.Niveau C - b. bijzondere graden - ii) ICT-assistent » wordt alfabetisch volgende persoon ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 5° In de rubriek « 4.Niveau D - a. gemene graad - i) bediende » wordt alfabetisch volgende persoon ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 6° In de rubriek « 4.Niveau D - a. gemene graad - ii) arbeider » wordt alfabetisch volgende persoon ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 7° In de rubriek « 4.Niveau D - b. bijzondere graden - vakman » worden alfabetisch volgende personen ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 8° In de rubriek « 3.Niveau C - a. gemene graad - assistent » moet volgende persoon worden geschrapt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 9° In de rubriek « 4.Niveau D - a. gemene graad - i) bediende » moet volgende persoon worden geschrapt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 10° In de rubriek « 1.Niveau A - a. gemene graad - adviseur » wordt de lijn Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld vervangen door de lijn Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 11° In de rubriek « 4.Niveau D - a. gemene graad - i) bediende » wordt de lijn Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld vervangen door de lijn Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2003.

Brussel, 13 juli 2004.

P. DEWAEL

^