Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 juli 2004
gepubliceerd op 06 augustus 2004

Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000418
pub.
06/08/2004
prom.
13/07/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

13 JULI 2004. - Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op de artikelen I.I.1, 12°, II.I.11, II.III.1, XII.II.38, tweede lid, 1°, XII.II.44, tweede lid, 1°, XII.II.51, tweede lid, 1°, XII.II.58, tweede lid, 1° en XII.IV.2 tot 4;

Gelet het koninklijk besluit 30 maart 2001 tot bepaling van de loonschalen die van toepassing zijn op de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten;

Gelet op de gezamenlijke beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Ambtenarenzaken van 7 augustus 2002, bedoeld in artikel XII.IV.3 RPPol;

Gelet op de selectieproeven georganiseerd per niveau en per taalstelsel op 9, 10, 11 en 12 december 2003;

Gelet op de nota n° DPR/DPRS/0982-03/SG van 22 december 2003 van de Directie van de rekrutering en de selectie van de federale politie (DPR) die, voor de federale politie en voor de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie, de lijst van de personeelsleden CALog herneemt die batig werden gerangschikt voor het statutariseringsexamen (fase 1);

Gelet op de daadwerkelijke aanwervingen ingevolge het tweede deel van de statutariseringsprocedure (het specifieke deel) en de tabel opgesteld door de Directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer houdende de respectievelijke minima die noodzakelijk zijn om benoemd te kunnen worden;

Overwegende dat de CALog-personeelsleden waarvan de namen zijn gevoegd in bijlage bij dit besluit voldoen aan alle reglementaire voorwaarden om te worden gestatutariseerd, Besluit :

Artikel 1.De benoeming van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale en van de lokale politie, evenals de toekenning van een graad en een loonschaal bedoeld in de artikelen XII.II.38, tweede lid, 1°, XII.II.44, tweede lid, 1°, XII.II.51, tweede lid, 1°, XII.II.58, tweede lid, 1°, RPPol, aan die personeelsleden, maakt het voorwerp uit van de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2004.

Brussel, 13 juli 2004.

P. DEWAEL

Bijlage bij het ministerieel besluit van 13 juli 2004 - Annexe à l'arrêté ministériel du 13 juillet 2004 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 juli 2004 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden.

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

^