Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 januari 2021
gepubliceerd op 19 januari 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021020091
pub.
19/01/2021
prom.
13/01/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, artikel 27, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie;

Gelet op de aanwijzingen voorgesteld door het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid op 10 mei 2019 en op 16 oktober 2020 en die uitgezonden door een representatieve vakorganisatie, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) in § 1: - in 2°, worden de woorden "de heer Marc Trifin, adjunct-administrateur-generaal van de RSVZ" vervangen door de woorden "de heer Thibaut Duvillier, administrateur-generaal van de KSZ"; - in 4°, worden de woorden "mevrouw Anne Ottevaere, adjunct-administrateur-generaal van FAMIFED, en, - de heer Eric Teunkens, adjunct-administrateur-generaal van de HZIV" vervangen door de woorden "de heer Jean-Marc Vandenberghe, administrateur- generaal van de HVW en - mevrouw Cindy Feola, directeur bij het RIZIV"; 2) in § 2: - in 1°, derde streepje, worden de woorden "de heer Halit Alimani (FBZ)" vervangen door de woorden "mevrouw Nathalie Noël (Fedris)"; - in 2°, derde streepje, worden de woorden "de heer Laurent Tenteniez" vervangen door de woorden "de heer Philippe Bucco (RVA)".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde ministerieel besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) in het § 1: - in 2°, worden de woorden "de heer Luc Meerkens, adjunct-administrateur-generaal van de HVW" vervangen door de woorden "mevrouw Christine Miclotte, administrateur-generaal van de HZIV "; - in 3°, worden de woorden "de heer Pierre Pots, adjunct-administrateur-generaal van het FAO, en, - de heer Marc De Durpel, directeur-generaal van de RVP; " vervangen door de woorden "de heer Marc Meir, adviseur bij de FPD en - mevrouw Annick Sools, adviseur-generaal bij het RIZIV"; 2) in het § 2: - in 1°, derde streepje, worden de woorden "de heer Claude De Waegeneire" vervangen door de woorden "de heer Edwig Royberghs (RIZIV); -in 2°, derde streepje, worden de woorden "de heer Rob Hillary." vervangen door de woorden "de heer Kristof De Ridder (RVA).

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Brussel, 13 januari 2021.

P. DE SUTTER

^