Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 juli 2004
gepubliceerd op 02 augustus 2004

Ministerieel besluit tot toekenning van compensaties aan de personeelsleden van de Dienst Voogdij bij de Federale Overheidsdienst Justitie die een wachtdienst ten huize verzekeren

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009503
pub.
02/08/2004
prom.
12/07/2004
ELI
eli/besluit/2004/07/12/2004009503/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 JULI 2004. - Ministerieel besluit tot toekenning van compensaties aan de personeelsleden van de Dienst Voogdij bij de Federale Overheidsdienst Justitie die een wachtdienst ten huize verzekeren


De Minister van Justitie, Gelet op de Programmawet van 24 december 2002, inzonderheid Titel XIII, Hoofdstuk 6, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 december 2002;

Gelet op het advies van het Directiecomité, gegeven op 20 januari 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 februari 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 17 juni 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 20 april 2004;

Gelet op het protocol nr. 273 van het Sectorcomité III : Justitie, van 1 juli 2004;

Gelet op de Wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is compensaties te voorzien voor de personeelsleden van de Dienst Voogdij die een wachtdienst ten huize verzekeren opdat zij onmiddellijk operationeel zouden zijn bij inwerkingtreding van voornoemd koninklijk besluit van 22 december 2003, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van de Dienst Voogdij van de Federale Overheidsdienst Justitie die een wachtdienst ten huize verzekeren.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : - wachtdienst ten huize : - een actieve permanentiedienst die via een noodtelefoonnummer wordt verzekerd door personeelsleden van het niveau 1 en/of het niveau B; - of een passieve permanentiedienst die kan verzekerd worden door personeelsleden van alle niveaus en dit volgens twee systemen : 1. de passieve permanentiedienst waarbij de personeelsleden van de niveaus 1 en B kunnen gecontacteerd en opgeroepen worden om, binnen de termijn van twee uur, te worden ingeschakeld in de actieve permanentiedienst;2. de passieve permanentiedienst waarbij personeelsleden van de overige niveaus kunnen gecontacteerd en opgeroepen worden om, binnen de termijn van twee uur, bijstand te verlenen aan de personeelsleden van de actieve permanentiedienst; - werkdag : elke weekdag tussen 9 uur en 18 uur; - dienstprestaties : de prestaties in het kader van artikel 479 van de programmawet van 22 december 2002.

Art. 3.§ 1. De wachtdienst ten huize wordt zowel tijdens de week als tijdens weekends, feestdagen en brugdagen georganiseerd. § 2. Een wachtdienst is : - de periode van 15 uur na elke werkdag die begint om 18 uur 's avonds en eindigt om 9 uur 'smorgens; - de periode van 9 uur tijdens weekends, feestdagen en brugdagen die begint om 9 uur 's morgens en eindigt om 18 uur 's avonds of de periode van 15 uur op diezelfde dagen van 18 uur 's avonds tot 9 uur 's morgens.

Art. 4.Het Diensthoofd van de Dienst Voogdij, of diens vervanger, bepaalt, in functie van de noodwendigheden van de dienst, welke personeelsleden tijdens welke periode een actieve of passieve permanentiedienst zullen verzekeren.

De actieve en passieve permanentiedienst zullen elk verzekerd worden door 1 Nederlandstalig en 1 Franstalig personeelslid.

Art. 5.Aan het personeelslid dat een wachtdienst ten huize verzekert, worden volgende compensaties toegekend : § 1. een vergoeding van : - 12 EUR voor de personeelsleden die een actieve permanentiedienst verzekeren; - 6 EUR voor de personeelsleden die een passieve permanentiedienst verzekeren.

De personeelsleden die een passieve permanentiedienst verzekeren en die effectief worden opgeroepen om ingeschakeld te worden in de actieve permanentiedienst, ontvangen de vergoeding voor de actieve permanentiedienst.

Voornoemde vergoedingen zijn niet onderling cumuleerbaar.

De wachtdienst van 18 uur tot 9 uur en deze van 9 uur tot 18 uur geven recht op dezelfde vergoeding. § 2. in voorkomend geval, een bijkomend inhaalverlof : Wanneer het personeelslid tijdens zijn wachtdienst effectief dienstprestaties dient te verrichten, heeft hij recht op de recuperatie van het aantal gepresteerde uren onder de vorm van inhaalverlof.

Enkel dienstprestaties met een totale duur van minstens een half uur per wachtdienst komen hiervoor in aanmerking.

Mits akkoord van het diensthoofd van de Dienst Voogdij, of van diens vervanger, kan het personeelslid dit inhaalverlof de eerstvolgende werkdag opnemen.

Art. 6.De vergoeding vermeld in artikel 5 wordt maandelijks en na vervallen termijn betaald.

Art. 7.Wanneer een wachtdienst, die de laatste dag van de kalendermaand werd aangevat, eindigt op de eerste dag van de volgende maand, wordt de duur van de wachtdienst na middernacht bij de prestaties van de voorbije maand gerekend.

Art. 8.De personeelsleden van de Dienst Voogdij die een wachtdienst ten huize verzekeren, kunnen de compensaties, voorzien in dit besluit, niet cumuleren met andere compensaties voor dezelfde prestaties.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2004.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2004.

Mevr. L. ONKELINX

^