Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 januari 1999
gepubliceerd op 22 januari 1999

Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 1995, van het correctiebedrag en het aantal rechthebbenden per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen die vrijwillig zijn toegetreden tot deze dienst voor de andere geneeskundige verstrekkingen dan die voorzien bij de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging welke op hen van toepassing zijn

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022006
pub.
22/01/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/11/1999022006/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 1995, van het correctiebedrag en het aantal rechthebbenden per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen die vrijwillig zijn toegetreden tot deze dienst voor de andere geneeskundige verstrekkingen dan die voorzien bij de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging welke op hen van toepassing zijn


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, inzonderheid op artikel 27bis, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 juli 1996, 19 juni 1997 en 11 januari 1999;

Gelet op het advies van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, uitgebracht op 13 juli 1998;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juli 1998;

Gelet op de beraadslaging van de Ministerraad, op 24 juli 1998, betreffende de adviesaanvraag binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 26 november 1998 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De termen corm en nm voor het jaar 1995, bedoeld in artikel 1septies van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, worden afgeleid, voor elk ziekenfonds, uit de tabel in bijlage.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.

Brussel, 11 januari 1999.

Mevr. M. DE GALAN

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 11 januari 1999.

De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^