Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 december 2007
gepubliceerd op 28 februari 2008

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200503
pub.
28/02/2008
prom.
11/12/2007
ELI
eli/besluit/2007/12/11/2008200503/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2007. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 7 november 2007 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.18 van programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 20 september 2007 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van "Phasing out van Doelstelling 1 - Henegouwen", namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Phasing Out van Doelstelling 1 - Henegouwen;

Hoofdlijn 3 : Herwaardering van de landbouw-, bosbouw- en visteeltproducten en van het platteland;

Maatregel 3.2 : Herwaardering van de landbouw- en bosbouwproducten;

Titel : Versterking van het Centrum voor Kwaliteitsexpertise;

Begunstigde : FUSAGX;

Basisallocatie : 31.18.05;

Vastleggingskredieten : 1 duizend EUR;

Codificatie van het project : E P1A 2 30205 0004 I, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1 duizend EUR overgedragen van programma 09 van organisatieafdeling 30 naar programma 05 van organisatieafdeling 19.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 09 van organisatieafdeling 30 en van programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 11 december 2007.

B. LUTGEN

^