Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 september 2004
gepubliceerd op 23 december 2004

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004027261
pub.
23/12/2004
prom.
10/09/2004
ELI
eli/besluit/2004/09/10/2004027261/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBER 2004. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004


De Minister-President, De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 18 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 aug 2004;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.06 en 12.10, programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 om rechtsverbintenissen na te komen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 170 duizend EUR overgedragen van programma 07 van organisatieafdeling 11 naar programma 02 van organisatieafdeling 10.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02 en 07 van de organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 september 2004.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE M. DAERDEN

^