Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 december 2007
gepubliceerd op 28 februari 2008

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200505
pub.
28/02/2008
prom.
10/12/2007
ELI
eli/besluit/2007/12/10/2008200505/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2007. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007


De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 7 november 2007 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.09 van programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 29 april 2004 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van "Doelstelling 2 - Maas-Vesder, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Stedelijke Doelstelling 2 Maas-Vesder;

Hoofdlijn 5 : Bevordering van een duurzame stedelijke ontwikkeling;

Maatregel 5.2 : Bevordering van het openbaar vervoer en van zachte vervoermiddelen;

Titel : Centrum van Hermée - Deel 1 : "rue Wallonie";

Begunstigde : A.C. Oupeye;

Basisallocatie : 63.09.01;

Ordonnanceringskredieten : 39 duizend EUR;

Codificatie van het project : E 2UR 1 50200 0100 E, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 39 duizend EUR overgedragen van programma 05 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 05 van organisatieafdeling 30 en van programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controle der Vastleggingen.

Namen, 10 december 2007.

Ph. COURARD

^