Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 december 2007
gepubliceerd op 28 februari 2008

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200501
pub.
28/02/2008
prom.
10/12/2007
ELI
eli/besluit/2007/12/10/2008200501/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2007. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, De Minister van Begroting, Financiën, en Uitrusting, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het decreet van 7 november 2007 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 november 2007;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 63.02 en 01.06 van programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om het tekort aan vastleggings- en ordonnanceringskredieten op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.296 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 1.638 duizend EUR overgedragen tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02 en 03 van organisatie afdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controle der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 december 2007.

A. ANTOINE M. DAERDEN

^