Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 oktober 2015
gepubliceerd op 16 oktober 2015

Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Gemeenschapswachten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000565
pub.
16/10/2015
prom.
09/10/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Gemeenschapswachten


De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet sluiten tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, artikel 10, gewijzigd door de wetten van 24 juli 2008 en van 13 januari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 09/09/2009 numac 2009000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen. - Duitse vertaling sluiten tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen, de artikelen 17, 18 en 19, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de Commissie Opleiding Gemeenschapswachten : - als verantwoordelijke van de politieopleiding : - effectief lid : Mevr. Margriet Meijeren - plaatsvervangend lid : Mevr. Ludwien Morreel - als verantwoordelijke van de opleiding binnen een provinciale of gewestelijke bestuursschool : - effectief lid : Mevr. Christelle Godefroid - plaatsvervangend lid : De heer Freddy Deslé - als verantwoordelijke van de opleiding binnen een erkende opleidingsinstelling krachtens de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten : - effectief lid : De heer David De Vos - plaatsvervangend lid : Mevr. Stefanie De Greef - als afgevaardigde van de raad voor burgemeesters : - effectief lid : De heer Marnic Demeulemeester - plaatsvervangend lid : De heer Jean-Luc Roland - als gemeenteambtenaar belast met de leiding van een dienst gemeenschapswachten : - effectief lid : De heer Maxime Frenot - plaatsvervangend lid : De heer Luc Claeys

Art. 2.De commissieleden worden benoemd voor een periode van 5 jaar.

Hun mandaat is vernieuwbaar.

Het plaatsvervangend lid vervangt het effectieve lid wanneer deze verhinderd is.

Het mandaat van de commissieleden eindigt bij hun ontslag.

Art. 3.Als expert worden door de bevoegde Minister aangewezen om tijdelijk deel te nemen : - een expert van de Franstalige gemeenschap; - een expert van de Nederlandstalige gemeenschap; - een expert van de Duitstalige gemeenschap.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 9 oktober 2015.

J. JAMBON

^