Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 november 2012
gepubliceerd op 22 november 2012

Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de werkjaren 2013 en 2014, van de prioriteiten in de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor de toekenning van het budget inzake de persoonlijke bijstandsverlening

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012206610
pub.
22/11/2012
prom.
09/11/2012
ELI
eli/besluit/2012/11/09/2012206610/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de werkjaren 2013 en 2014, van de prioriteiten in de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202766 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening sluiten betreffende de voorwaarden voor de toekenning van het budget inzake de persoonlijke bijstandsverlening


De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Gelet op het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op de artikelen 261, 266, 273, 274 en 278;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202766 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening sluiten betreffende de voorwaarden voor de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening, inzonderheid op artikel 9;

Op voorstel van het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) van op 12 juli 2012, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.Binnen de perken van de beschikbare kredieten worden de budgetten inzake persoonlijke bijstandsverlening voor de boekjaren 2013 en 2014 toegekend volgens hierna vermelde prioriteitsvoorwaarden. § 1. De eerste prioriteit gaat naar de gehandicapte personen : - die niet in aanmerking komen voor een opname in een instelling; - minstens 45 punten tellen op de schalen voor de evaluatie van de zelfredzaamheid zoals bedoeld in artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202766 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening sluiten en van wie het gezin niet of niet meer in staat is op duurzame wijze de zorg op zich te nemen. § 2. De tweede prioriteit gaat naar de gehandicapte personen : - die niet in aanmerking komen voor een opname in een instelling ; - minstens 60 punten tellen op de schalen voor de evaluatie van de zelfredzaamheid zoals bedoeld in artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202766 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening sluiten en van wie het gezin niet of niet meer in staat is op duurzame wijze de zorg op zich te nemen. § 3. De derde prioriteit gaat naar de gehandicapte personen : - die in aanmerking komen voor een opname in een instelling, van welke aard ook, die enkel overdag plaatsvindt; - minstens 60 punten tellen op de schalen voor de evaluatie van de zelfredzaamheid zoals bedoeld in artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202766 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening sluiten en van wie het gezin niet of niet meer in staat is op duurzame wijze de zorg op zich te nemen buiten de tijd van de dagelijkse opname. § 4. De datum voor de indiening van de aanvraag wordt als beslissingscriterium gebruikt in functie van de beschikbare kredieten.

Art. 3.Als meerdere personen in eenzelfde gezin voldoen aan één van de prioriteitsvoorwaarden bedoeld in artikel 2, §§ 1 tot 3, wordt elke voorwaarde beschouwd als vallend onder artikel 2, § 1.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 9 november 2012.

Mevr. E. TILLIEUX

^