Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 maart 2000
gepubliceerd op 28 maart 2000

Ministerieel besluit betreffende de formulieren voor aangifte inzake successierechten

bron
ministerie van financien
numac
2000003139
pub.
28/03/2000
prom.
09/03/2000
ELI
eli/besluit/2000/03/09/2000003139/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 MAART 2000. - Ministerieel besluit betreffende de formulieren voor aangifte inzake successierechten


De Minister van Financiën, Gelet op het Wetboek der successierechten, inzonderheid op de artikelen 45 en 151, vierde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 maart 1936 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen inzake successierechten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 15 januari 1940 en 19 september 1947;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 28 juni 1999, Besluit :

Artikel 1.De aangifte van nalatenschap, de aangifte van overgang bij overlijden en de aangifte van de jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten, worden opgesteld op speciale formulieren die overeenstemmen met de als bijlage bij dit ontwerp gevoegde modellen (respectievelijk de bijlagen 1, 2 en 3 voor de opschriften van de aangiften, bijlage 4 voor de daaropvolgende pare bladzijden en bijlage 5 voor de volgende onpare bladzijden).

De kantoren waar de aangifte moet worden ingediend, stellen ambtshalve formulieren ter beschikking van de tot indiening van een aangifte gehouden natuurlijke personen en rechtspersonen, voor zover die bekend zijn.

Als die personen geen formulier ontvangen hebben, betekent dit niet dat ze ontslagen zijn van de verplichting om een aangifte te doen binnen de termijn waarin het Wetboek der successierechten voorziet.

Art. 2.De aangifteformulieren worden ter beschikking gesteld in de vorm van een dubbel blad.

De indieners mogen de door de administratie uitgereikte formulieren verdelen in afzonderlijke bladen en verschillende bladen gebruiken, onder de volgende voorwaarden : 1° elk blad moet volgens een ononderbroken reeks genummerd zijn; 2° onderaan op het laatste blad moet het aantal gebruikte bladen vermeld zijn met de volgende formulering: "Deze aangifte bevat... (aantal) bladen."; 3° de individuele bladen moeten aan elkaar gehecht zijn in de volgorde van hun paginering opdat ze één bundel vormen. De indieners mogen soortgelijke formulieren gebruiken als die waarvan het model als bijlage bij dit ontwerp gevoegd is, onder de volgende voorwaarden : 1° het gebruikte papier moet van goede kwaliteit zijn en minimaal 110 gr/m2 wegen;2° het formaat, de gedrukte vermeldingen en de opmaak van de formulieren zijn conform de als bijlage bij dit besluit gevoegde modellen.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 31 maart 1936 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen inzake successierechten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 15 januari 1940 en 19 september 1947, wordt opgeheven.

Art. 4.Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit wordt de vermelding "2F" die op de huidige aangifteformulieren aangebracht is, geacht niet geschreven te zijn. Deze aangifteformulieren worden bij voorrang en zolang de voorraad strekt kosteloos uitgereikt.

Art. 5.De directeur-generaal van de administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in werking treedt op de eerste dag van de tweede maand na die waar het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 9 maart 2000.

D. REYNDERS

Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^