Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 juli 2002
gepubliceerd op 21 november 2002

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028080
pub.
21/11/2002
prom.
09/07/2002
ELI
eli/besluit/2002/07/09/2002028080/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JULI 2002. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002


De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het decreet van 8 juli 2002 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 juli 2002;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.05, programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 30 mei 2002 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van "Phasing out" van Doelstelling 2 "Landelijke gebieden", namelijk volgend dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Basisallocatie : 31.05.01;

Vastleggingskredieten : 630 duizend EUR;

Ordonnanceringskredieten : 142 duizend EUR;

Phasing-Out - Doelstelling 2- "landelijke gebieden";

Maatregel 1.3 ( Provincie Namen );

Ontwikkeling van het landelijk economisch inwendig potentieel (EFRO);

Codificatie van het medegefinancierde project : E 2RP. 1. 10300.0001.2, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 630 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 142 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 11.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 11 en van programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 juli 2002.

S. KUBLA M. DAERDEN

^