Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 februari 2001
gepubliceerd op 23 februari 2001

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012081
pub.
23/02/2001
prom.
09/02/2001
ELI
eli/besluit/2001/02/09/2001012081/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 (1)


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 61;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1995 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen wat betreft de inschakelingsbedrijven en de vennootschappen met een sociaal oogmerk, inzonderheid op artikel 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 december 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat het nodig is onverwijld de erkenning te verlengen van de inschakelingsbedrijven die als dusdanig niet erkend en gesubsideerd zijn door de gewestelijke overheid, teneinde de aanwerving van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden of het behoud van de tewerkstelling van werknemers, die bijzonder moeilijk te plaatsen waren op het ogenblik van hun aanwerving, mogelijk te maken;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 december 1999, wordt de datum "31 december 2000" vervangen door de datum "31 december 2001".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 9 februari 2001.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 21 december 1944, Belgisch Staatsblad van 23 december 1994. Koninklijk besluit van 30 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 11 april 1995.

Ministerieel besluit van 3 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 9 juni 1999.

Ministerieel besluit van 27 december 1999, Belgisch Staatsblad van 12 mei 2000.

^