Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 april 2004
gepubliceerd op 16 april 2004

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000209
pub.
16/04/2004
prom.
09/04/2004
ELI
eli/besluit/2004/04/09/2004000209/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 APRIL 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, inzonderheid op artikel 7, § 2, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 augustus 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de programmatuur voorzien voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden van 13 juni 2004, uiterlijk op 1 mei 2004 operationeel moet zijn en tevens ter beschikking dient te zijn van de deskundigen, aangewezen door de Gewest- en Gemeenschapsraden, voor de uitoefening van de controle op de geautomatiseerde stemsystemen, overeenkomstig artikel 5bis van de voormelde wet van 11 april 1994, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 3e streepje, van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen, wordt aangevuld als volgt : « de kiezer die geen stem uitgebracht heeft voor een lijst van kandidaten die behoren tot de Franse taalgroep voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, kan bovendien een stem uitbrengen voor een lijst die voorgedragen wordt voor de rechtstreekse verkiezing van de Brusselse leden van de Vlaamse Raad; »

Art. 2.Artikel 2, 3e streepje, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld als volgt : « de kiezer die geen stem uitgebracht heeft voor een lijst van kandidaten die behoren tot de Franse taalgroep voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, kan bovendien een stem uitbrengen voor een lijst die voorgedragen wordt voor de rechtstreekse verkiezing van de Brusselse leden van de Vlaamse Raad; »

Art. 3.Artikel 3, 3e streepje, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld als volgt : « de kiezer die geen stem uitgebracht heeft voor een lijst van kandidaten die behoren tot de Franse taalgroep voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, kan bovendien een stem uitbrengen voor een lijst die voorgedragen wordt voor de rechtstreekse verkiezing van de Brusselse leden van de Vlaamse Raad; ».

Brussel, 9 april 2004.

P. DEWAEL

^