Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 februari 2003
gepubliceerd op 18 februari 2003

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in artikel 5, § 4, van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000090
pub.
18/02/2003
prom.
07/02/2003
ELI
eli/besluit/2003/02/07/2003000090/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in artikel 5, § 4, van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, goedgekeurd bij de wet van 22 mei 2001, inzonderheid op artikel 5, § 4;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 oktober 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 5 februari 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat artikel 25, § 5, van voornoemde wet van 22 mei 2001 bepaalt dat in een beoordelingscommissie iedere bij het veiligheidsrapport betrokken beoordelingsdienst is vertegenwoordigd;

Overwegende dat de beoordelingscommissie daarenboven slechts kan functioneren wanneer de beslissingen bij consensus genomen worden;

Overwegende dat de beoordeling van zulke veiligheidsrapporten noodzakelijk is om tot de opstelling van de rampenplannen voor hulpverlening te kunnen overgaan;

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is de rampenplannen voor hulpverlening op te stellen om het hoofd te kunnen bieden aan de risico's die zich kunnen stellen, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder samenwerkingsakkoord, het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Art. 2.De ambtenaar die de Algemene Inspectie van de Operaties van de Algemene Directie Civiele Veiligheid leidt of zijn vervanger wordt aangewezen overeenkomstig artikel 5, § 4, van het samenwerkingsakkoord, voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid, bedoeld in artikel 5, § 2, 5°.

Art. 3.De officier-dienstchef of zijn vervanger, zoals bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten, wordt aangewezen overeenkomstig artikel 5, § 4, van het samenwerkingsakkoord, voor de bevoegde brandweerdienst bedoeld in artikel 5, § 2, 6°, van hetzelfde akkoord.

Brussel, 7 februari 2003.

A. DUQUESNE

^