Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 december 2007
gepubliceerd op 28 februari 2008

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2008200506
pub.
28/02/2008
prom.
07/12/2007
ELI
eli/besluit/2007/12/07/2008200506/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2007. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Begroting, Financiën, en Uitrusting, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het decreet van 7 november 2007 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 november 2007;

Overwegende dat kredieten vorige jaren overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.12 van programma 02, naar basisallocaties 12.06 en 12.08 van programma 03 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om het tekort aan kredieten vorige jaren op te vullen;

Overwegende dat niet-gesplitste kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 12.04 en 12.07 van programma 03 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 om het tekort aan niet-gesplitste kredieten op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden kredieten vorige jaren ten belope van 88 duizend EUR overgedragen tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 50.

Art. 2.Er worden niet-gesplitste kredieten ten belope van 218 duizend EUR overgedragen tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50.

Art. 3.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controle der Vastleggingen.

Art. 5.De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 7 december 2007.

R. DEMOTTE M. DAERDEN

^