Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 april 2020
gepubliceerd op 09 april 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020030557
pub.
09/04/2020
prom.
07/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/07/2020030557/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040675 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard sluiten betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XVIII.1, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek XVIII "Maatregelen voor crisis beheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040675 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard sluiten betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 19 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040675 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard sluiten aan de organisator van een evenement dat als gevolg van de coronamaatregelen wordt afgelast, onder bepaalde voorwaarden het recht toekent om een voucher af te leveren in plaats van terug te betalen;

Overwegende dat deze strikte voorwaarden stellen dat het vervangende evenement hetzelfde moet zijn en dat het binnen het jaar na uitreiking van de tegoedbon moet worden georganiseerd;

Overwegende dat deze voorwaarden te strikt kunnen zijn voor organisatoren, onder andere voor de grotere festivals of voor grote sportevenementen;

Overwegende dat daardoor de doelstellingen van het ministerieel besluit, nl. het ondersteunen van de liquiditeitspositie van deze organisatoren in de periode van de coronamaatregelen, mogelijks niet kunnen worden gerealiseerd;

Overwegend dat het nodig is om onmiddellijk de gepaste wijzigingen door te voeren, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 19 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040675 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard sluiten betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° van het tweede lid worden de woorden "dezelfde activiteit" vervangen door de woorden "een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken";2° in de bepaling onder 2° van het tweede lid worden de woorden "binnen het jaar na uitreiking van de tegoedbon" vervangen door de woorden "binnen een termijn van twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement"; 3° de tweede alinea wordt aangevuld met een bepaling onder 6°, luidende: "6° er mag aan de houder van de tegoedbon geen toeslag worden aangerekend voor het bijwonen van het nieuwe evenement."; 4° de paragraaf wordt aangevuld met een lid luidende: "De tegoedbon mag het recht toekennen om andere producten van de uitgever ervan aan te kopen binnen de termijn bedoeld in de bepaling onder 2° van het vorige lid.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 april 2020.

N. MUYLLE

^