Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 juni 2007
gepubliceerd op 29 juni 2007

Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de kinderfiets « Baby bike 14 Olanda » met als EAN-code 8024514006244

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011324
pub.
29/06/2007
prom.
06/06/2007
ELI
eli/besluit/2007/06/06/2007011324/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2007. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de kinderfiets « Baby bike 14 Olanda » met als EAN-code 8024514006244


De Minister van Consumentenzaken, Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, inzonderheid op artikelen 2 en 4, gewijzigd bij de wetten van 4 april 2001 en 18 december 2002;

Overwegende dat bij de testen volgens de norm EN 14765 (Fietsen voor jonge kinderen - Veiligheidseisen en proefmethodes) het product de volgende non-conformiteiten vertoont : breuk van het stuur en breuk van de vork;

Overwegende dat het product voor kinderen bestemd is en dat deze tekortkomingen hun val kan veroorzaken;

Overwegende dat daaruit blijkt dat de kinderfiets « Baby bike 14 Olanda » wordt beschouwd als een gevaarlijk product dat een ernstig risico inhoudt;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, Denver s.r.l., de producent van dit product, bij aangetekende brief in kennis gesteld werd van de non-conformiteiten van zijn product op 17 januari 2007;

Overwegende dat deze brief als raadpleging geldt in de zin van artikel 4, § 2, van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten;

Overwegende dat de producent de fietsen als speelgoed heeft op de markt gebracht en volgens de speelgoednormen heeft getest;

Overwegende dat, gelet op de zadelhoogte, de speelgoednormen niet meer van toepassing zijn en men redelijkerwijs kan verwachten dat de fiets op de openbare weg zal worden gebruikt;

Overwegende dat de speelgoednormen geen dynamische testen voorzien om de weerstand van de fiets te evalueren;

Overwegende dat de producent niet de gevraagde gepaste maatregelen heeft genomen, Besluit :

Artikel 1.Het op de markt brengen van de kinderfiets « Baby bike 14 Olanda » met als EAN-code 8024514006244 wordt verboden.

Art. 2.Het in artikel 1 vermelde product moet worden uit de handel genomen.

Art. 3.De producent moet de gebruiker aangepast en doeltreffend waarschuwen en voorzien in de terugname van de producten met het oog op de wijziging of de gehele terugbetaling dan wel de ruil ervan.

Brussel, 6 juni 2007.

Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

^