Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 juni 2007
gepubliceerd op 25 juni 2007

Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011318
pub.
25/06/2007
prom.
06/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


6 JUNI 2007. - Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, inzonderheid op artikel 74;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1997 betreffende de erkenning van de, op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, door de beheersvennootschappen aangewezen personen;

Overwegende dat krachtens artikel 74 van de voornoemde wet, de door de beheersvennootschappen van rechten aangewezen personen, gemachtigd worden, over te gaan tot de vaststelling, tot het tegendeel bewezen is, van een opvoering, uitvoering, reproductie of enig andere exploitatie, alsook van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of gereproduceerde werken of over de ontvangsten;

Overwegende dat, in toepassing van artikel 74, de door de beheersvennootschappen van de rechten aangewezen personen erkend moeten worden door de Minister die bevoegd is voor het auteursrecht;

Overwegende dat de in dit besluit vermelde persoon beschikt over de vereiste professionele betrouwbaarheid en ervaring om de vaststellingen voorzien bij artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, te verrichten, Besluit : Enig artikel. Wordt in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten erkend, voor de beheersvennootschap van de rechten « Collectieve Beheersvennootschap voor het kopiëren voor eigen gebruik van geluids- en audiovisuele werken Burg. Venn. CVBA AUVIBEL », met ondernemingsnummer 0453.673.453 : Mevr. Rebecca Bouvier, wonende te 1030 Schaarbeek.

Brussel, 6 juni 2007.

M. VERWILGHEN

^