Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 juni 2007
gepubliceerd op 15 juni 2007

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de fiscaal bemiddelaars

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003314
pub.
15/06/2007
prom.
06/06/2007
ELI
eli/besluit/2007/06/06/2007003314/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2007. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de fiscaal bemiddelaars


De Minister van Financien, Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 22 november 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 januari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 25 januari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 maart 2007;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 18 april 2007 van het Sectorcomité II-Financiën;

Gelet op het advies nr. 42.588/2 van de Raad van State, gegeven op 23 april 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Aan de fiscaal bemiddelaars bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), wordt een jaarlijkse toelage van 15.000 EUR toegekend.

Art. 2.De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel der ministeries is van toepassing op de in artikel vermelde toelage. Zij wordt aan het spilindexcijfer 138,01 gekoppeld.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV).

Brussel, 6 juni 2007.

De Minister van Financien, D. REYNDERS De Minister van Begroting, Mevr. Fr. VAN DEN BOSSCHE

^