Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 juli 1999
gepubliceerd op 20 juli 1999

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999012547
pub.
20/07/1999
prom.
06/07/1999
ELI
eli/besluit/1999/07/06/1999012547/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JULI 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (1)


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, De Minister van Sociale Zaken, De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 35, § 5, tweede lid, vervangen door de wet van 26 juli 1996 en gewijzigd bij de wet van 6 december 1996, de wet van 13 februari 1998, de wet van 15 januari 1999, en derde lid vervangen door de wet van 26 maart 1999;

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 april 1998, inzonderheid op artikel 2, vierde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de sectorale fondsen die deel nemen aan de uitvoering van de sociale maribel hun personeel zien toenemen, dat ze over de middelen moeten kunnen beschikken om het hoofd te kunnen bieden aan de noodzakelijke investeringen en dat ze onverwijld in kennis moeten gesteld worden van de modaliteiten betreffende deze materie, Besluiten :

Artikel 1.Artikel 4, § 3, derde lid, van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector wordt vervangen met de volgende bepaling : « Het sectoraal fonds nodigt op de vergaderingen van zijn beheerscomité waar het voormelde voorstel wordt opgesteld de vertegenwoordiger van de bevoegde Minister van de gemeenschaps- of gewestregering of het College van de Gemeenschapscommissies uit. In geval van een ongunstig advies van deze vertegenwoordiger op het voorstel, leggen de Minister van tewerkstelling en Arbeid en de Minister van Sociale Zaken het voorstel voor advies voor aan de voormelde bevoegde Minister. Dit advies moet uitgebracht worden binnen een termijn van 30 dagen. Bij ontstentenis van advies uitgebracht binnen de gestelde termijn wordt het geacht gunstig te zijn. »

Art. 2.In artikel 8 van voormeld ministerieel besluit, worden de woorden « 90 000 frank » vervangen door de woorden « 190 000 frank » en de woorden « 10 000 frank » vervangen door de woorden « 20 000 frank ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1999, met uitzondering van artikel 1, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 1998.

Gegeven te Brussel, 6 juli 1999.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN De Minister belast met Volksgezondheid, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 29 juni 1981, Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981. Wet van 26 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996.

Wet van 6 december 1996, Belgisch Staatsblad van 24 december 1996.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Wet van 15 januari 1999, Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999.

Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999.

Koninklijk besluit van 5 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 27 februari 1997.

Koninklijk besluit van 16 april 1998, Belgisch Staatsblad van 24 april 1998.

Ministerieel besluit van 20 mei 1998, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1998.

^