Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 juli 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999003430 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1999 type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999003442 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 oktober 1991 over het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij openbare uitgiften van effecten en waarden type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999003445 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de Federale Investeringsmaatschappij wordt gemachtigd om leningen aan te gaan type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999003446 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999003443 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de internationale commissie van beroep type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999012509 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999014193 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot instelling van afsluitingen betreffende de bevordering en de verandering van graad tussen de aanvullende personeelsformatie waarop de overgedragen personeelsleden van Belgacom aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie worden aangewezen en de eigen personeelsformatie van dit Instituut type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor dierlijke voeding bestemde dierlijke producten type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 28/08/1999 numac 1999016261 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de analysekosten en andere vergoedingen verbonden aan de vóór-oogstcontroles op sommige groente- en fruitsoorten type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 17/08/1999 numac 1999022794 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum « Provinciaal Instituut voor vorming en opleiding », ingericht door de provincie Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022817 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit dat de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers toestemming verleent tot het uitkeren van de gezinsbijslag die verschuldigd is op grond van de artikelen 56, 56bis, 56quater en 57 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders voor bepaalde categorieën van voormalige personeelsleden van het Wegenfonds type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 12/03/2004 numac 2004009109 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning en subsidiëring van organismen die voorzien in een gespecialiseerde omkadering voor burgers die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999012548 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit in toepassing, betreffende sommige opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, van artikel 3, § 8, van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, aan de sectorale fondsen van de privé non-profit sector type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999016249 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022741 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999022763 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022742 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1999 tot oprichting van een Opvolgingscommissie voor de opheffing van de bewarende maatregelen inzake dioxinecontaminatie

decreet

type decreet prom. 06/07/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit genomen bij toepassing van het decreet van 17 mei 1999 houdende oprichting van de « Conseil supérieur de l'Education permanente »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999036049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de Vlaamse ministers type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999036109 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap 6 JULI 1999 - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 houdende doorvoering van experimenten in verband met invoegbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999036114 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikelen 82, § 1, 121, eerste lid, 122, derde lid, 123, eerste en tweede lid en 131, eerste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 13 april 1999 tot wijziging van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036147 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de aanpassing van de modaliteiten tot invoering van het centraal thesauriebeheer voor de Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 09/09/1999 numac 1999036153 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende organisatie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat de bezoldigingsregeling van de leidend ambtenaar betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999036165 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking op de rationalisatienorm in het voltijds secundair onderwijs voor de abdijschool te Dendermonde en het Crombeeninstituut te Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999036160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 14/09/1999 numac 1999036174 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de financiering van projecten en instituten kunst - 1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999036170 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 7 van het decreet van 12 juli 1990 houdende opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij artikel 13, hoofdstuk V, van het decreet van 18 mei 1999 houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begroting 1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999036181 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking op de rationalisatienorm voor een bepaalde instelling van het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 14/09/1999 numac 1999036179 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking voor het in gebruik nemen van een nieuwe vestigingsplaats gelegen in een andere gemeente dan de hoofdvestigingsplaats van de instelling type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036185 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 1995 betreffende het personeelskader van de diensten van het college van commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999036198 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 30 maart 1994 houdende de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding belast met het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan gebruikers type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999036186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 16/09/1999 numac 1999036201 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999036292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de economische begroting voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999036293 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 15/03/2000 numac 2000035192 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs. - Bijlagen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. 06/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999036158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oproep tot de kandidaten inzake het verlenen van een erkenning en een subsidie aan een universitair steunpunt intercultureel onderwijs type vacante bettreking prom. 06/07/1999 pub. 09/09/1999 numac 1999036159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende oproep tot de kandidaten inzake het verlenen van een erkenning en een subsidie aan een universitair Steunpunt Nederlands als Tweede Taal
^