Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 januari 1999
gepubliceerd op 11 februari 1999

Ministerieel besluit houdende benoeming van een vertegenwoordiger van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014017
pub.
11/02/1999
prom.
06/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een vertegenwoordiger van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven


De Minister van Telecommunicatie en de Minister van Vervoer, Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid artikel 31, § 6, leden 3 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 tot vaststelling van de bevoegdheden inzake postdiensten, telecommunicatie en vervoer, inzonderheid artikel 2, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 1997 betreffende de samenstelling en de werking van het Comité Overheidsbedrijven, inzonderheid artikel 11, § 2, leden 1, 3°, en 2 tot 4;

Gelet op de voorstel van de Algemene Centrale der Openbare Diensten, Besluiten :

Artikel 1.Mevr. De Landtsheer, Arlette, wonende te Welle, is benoemd tot plaatsvervangend lid van het Comité Overheidsbedrijven ter vervanging van de heer Gregoire, Roger, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand na die waarin het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 6 januari 1999.

De Minister van Telecommunicatie, E. DI RUPO De Minister van Vervoer, M. DAERDEN

^