Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 december 2000
gepubliceerd op 19 december 2000

Ministerieel besluit waarbij de regels betreffende de sollicitatieprocedure voor de vertegenwoordigers van de omwoners binnen het overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Luik-Bierset worden vastgesteld

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2000027576
pub.
19/12/2000
prom.
06/12/2000
ELI
eli/besluit/2000/12/06/2000027576/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit waarbij de regels betreffende de sollicitatieprocedure voor de vertegenwoordigers van de omwoners binnen het overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Luik-Bierset worden vastgesteld


De Minister die bevoegd is voor het beheer van luchthavens, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikelen 6, X, eerste lid, 7°, 68, 69 en 83, § 1;

Gelet op het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden;

Gelet het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2000 tot oprichting van een overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Luik-Bierset, inzonderheid op artikelen 2 en 3 in die zin dat ze voorzien in de vertegenwoordiging van de omwoners binnen het comité, Besluit :

Artikel 1.Wat betreft de vertegenwoordiging van de omwoners binnen het overlegcomité voor de omgeving, worden deze aangewezen, na een openbare oproep tot de kandidaten, onder de inwoners van de gemeenten die betrokken zijn bij het plan inzake de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven Luik-Bierset.

Art. 2.De Minister die bevoegd is voor het beheer van luchthavens, geeft de SERINFO-cel opdracht om de openbare oproep tot de kandidaten te doen binnen dertig kalenderdagen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.De openbare oproep tot de kandidaten wordt aangekondigd d.m.v. aanplakking in de gemeenten die betrokken zijn bij het plan inzake de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven Luik-Bierset alsook d.m.v. een bericht in drie Franstalige dagbladen en in een aan de bevolking gratis uitgedeelde reclamekrant. De gemeente wordt uitgenodigd om het bericht bekend te maken via bestaande gemeentelijke nieuwsbrieven of websites.

Art. 4.De sollicitatie is persoonlijk en moet tenminste de woonplaats en de specifieke belangen vermelden die de kandidaat wenst te verdedigen : - de sociaal-economische categorieën; - de eigenaars en huurders; - de omwoners die al dan niet lid zijn van verenigingen van omwoners.

Indien een vereniging wenst te worden vertegenwoordigd, mag ze één of meerdere individuele kandidaten steunen. In dit geval moet de kandidaat uitsluitend de belangen van de vereniging verdedigen.

Per omwonersvereniging of -orgaan mogen maximum twee vertegenwoordigers zitting hebben binnen het overlegcomité.

Art. 5.De sollicitaties moeten bij ter post aangetekende brief worden overgemaakt aan de SERINFO-cel tegen ontvangbewijs of ingediend bij die cel tegen ontvangbewijs ofwel overgemaakt door E-mail tegen ontvangbewijs binnen de voor de openbare oproep vastgestelde termijn.

Art. 6.Binnen een termijn van vijf dagen stelt de SERINFO-cel de kandidaat ervan in kennis dat zijn aanvraag al dan niet ontvankelijk is.

Art. 7.De voor de openbare oproep vastgestelde termijn mag worden verlengd. In dit geval moet de Minister die bevoegd is voor het beheer van luchthavens, opnieuw ervoor zorgen dat de in artikel 3 bedoelde bekendmakingsregels in acht worden genomen en die verlenging vanaf het einde van de vorige oproep laten beginnen.

Art. 8.De Minister die bevoegd is voor het beheer van luchthavens beschikt over twee maanden vanaf het einde van de oproep om de vertegenwoordigers van de omwoners voor te dragen aan de Regering.

Art. 9.Na beslissing van de Regering worden de niet-gekozen kandidaten opgenomen in een reserve van plaatsvervangers.

Art. 10.Indien het mandaat van een vertegenwoordiger van de omwoners openstaat, neemt de Regering daar akte van en kiest zijn plaatsvervanger.

Art. 11.Indien het mandaat van een plaatsvervanger openstaat, neemt de Regering daar akte van en, op voordracht van de Minister die bevoegd is voor het beheer van luchthavens, wijst als vervanger een kandidaat van de in artikel 9 bedoelde reserve aan die dezelfde belangen vertegenwoordigt.

Namen, 6 december 2000.

S. KUBLA

^