Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 juni 2010
gepubliceerd op 12 augustus 2010

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "Fonds pour la Chirurgie cardiaque"

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024233
pub.
12/08/2010
prom.
04/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "Fonds pour la Chirurgie cardiaque"


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 23 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op begroting 25, artikel 52/14.33.00.01;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1964, waardoor aan de Minister van Volksgezondheid overdracht van bevoegdheid inzake subsidietoekenning wordt verleend;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15, § 1, 4°, c);

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 mei 2010, Besluit :

Artikel 1.Een toelage van tweeduizend euro ( euro 2.000) ingeschreven op artikel 52/14.33.00.01, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2010, wordt toegekend aan de VZW « Fonds pour la Chirurgie cardiaque » (Tenbosstraat 11, 1000 Brussel) (IBAN BE15 3100 3335 2730) als rijkssteun voor de publicatie op 40.000 exemplaren van een brochure gewijd aan arteriële hypertensie om het publiek te sensibiliseren over deze problematiek.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van deze kosten voorgelegd worden (uiterlijk vóór 1 september 2010) aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

De volgende kosten worden in aanmerking genomen : werkingkosten of personeelskosten voortvloeiend uit de gesubsidieerde activiteit, met name lonen, reiskosten, kleine kosten met betrekking tot kantoor (telefoon, correspondentie, ...) of leveringen (die rechtstreeks verband houden met de bovenvermelde actie en zich hebben voorgedaan in 2010). De investerings- en leningskosten zullen niet terugbetaald worden.

Art. 3.De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is met de uitvoering van dit besluit belast.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Brussel, 4 juni 2010.

Mevr. L. ONKELINX

^