Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 juni 2010
gepubliceerd op 08 juni 2010

Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma NV STERIA onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvoorwaarden voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000352
pub.
08/06/2010
prom.
04/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/04/2010000352/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma NV STERIA onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvoorwaarden voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, inzonderheid op artikel 2, § 2, tweede lid, vervangen bij de wet van 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 1994 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische systemen voor het optellen van de stemmen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende erkenning van de bedrijven PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, Verdonck, Kloosters & Associates BV et SYSQA BV als adviesorganen zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels;

Overwegende dat het noodzakelijk is de overeenstemming te controleren van de onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II » voorgestelde geautomatiseerde stemsystemen en elektronische optelsystemen met de algemene erkenningsvoorwaarden, vastgesteld bij voormeld koninklijk besluit van 18 april 1994, met het oog op de verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers op 13 juni 2010;

Overwegende dat, na afloop van de testbanken, PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory CVBA, erkend adviesorgaan, op 27 mei 2010 een gunstig advies heeft uitgebracht over de overeenstemming van de stem- en optelsystemen voorgesteld door de firma NV STERIA onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II » met de algemene erkenningsvoorwaarden vastgesteld bij voormeld koninklijk besluit van 18 april 1994, Besluit :

Artikel 1.De geautomatiseerde stem- en optelsystemen die onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II » worden voorgesteld door de firma NV STERIA, worden goedgekeurd voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 4 juni 2010.

Mevr. A. TURTELBOOM

^