Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 01 september 2006

Ministerieel besluit tot vaststelling van het rookverbodsteken voor openbare plaatsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022827
pub.
01/09/2006
prom.
04/07/2006
ELI
eli/besluit/2006/07/04/2006022827/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het rookverbodsteken voor openbare plaatsen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 7, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen, inzonderheid op artikel 2, lid 2 en artikel 3, § 4.

Gelet op advies 40.355/3 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de gesloten plaatsen, bedoeld in artikel 2 en op de Horeca-inrichtingen, bedoeld in artikel 3, §§ 4 en 6, in artikel 4 en in artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen.

Art. 2.Een rookverbodsteken, zoals voorzien in bijlage bij dit besluit, moet op volgende plaatsen worden aangebracht : -aan de ingang van de plaatsen bedoeld in artikel 2, met uitzondering van horeca inrichtingen en in artikel 3, § 6, van het koninklijk besluit van 13 december 2005; - in de plaatsen bedoeld in artikel 2, met uitzondering van drankgelegenheden, in artikel 3, § 6, en artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 13 december 2005; - in de zones voorbehouden voor niet-rokers bedoeld in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 13 december 2005.

Art. 3.Er moeten voldoende rookverbodstekens aangebracht worden zodat elke aanwezige persoon er kennis van kan nemen.

De rookverbodstekens mogen niet beschadigd noch veranderd worden.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op deze waarin het bekendgemaakt wordt in het Belgisch SStaatsblad.

Bij wijze van overgangsmaatregel, treden de bepalingen van dit besluit op 1 januari 2007 in werking voor de inrichtingen bedoeld in artikel 3 en artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen.

Brussel, 4 juli 2006.

R. DEMOTTE

Bijlage Rookverbodsteken Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Dit rookverbodsteken dient een diameter van minstens 9 cm te hebben en dient te worden uitgevoerd in de volgende kleuren : - grond : wit; - rand en dwarsbalk : rood.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 4 juli 2006.

R. DEMOTTE

^