Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 februari 2003
gepubliceerd op 08 april 2003

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027173
pub.
08/04/2003
prom.
03/02/2003
ELI
eli/besluit/2003/02/03/2003027173/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003


De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 januari 2003;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.04 van programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 20 december 2000 en 18 juli 2002 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van "Phasing out" van Doelstelling 1 Henegouwen (2000-2005) en (2000-2006), van Landelijke Doelstelling 2 (2000-2005) en (2000-2006) alsook URBAN II Sambreville (2000-2006), namelijk de volgende dossiers (titels en codificatie van de medegefinancierde projecten) : Phasing Out van Doelstelling 1- Henegouwen (2000-2005) en (2000-2006);

Hoofdlijn 1 : De groei polariseren door de ontwikkeling van de productieve basis;

Maatregel 1.3 : Structurerende onthaalinfrastructuren die noodzakelijk zijn voor de economische herstructurering van het gebied;

Titels en codificaties van de medegefinancierde projecten; "Garocentre II" E P1A 1 10302 0001 2; "Gosselie Aéropole (Biopole Santé)" E P1A 1 10301 0001 2; "Z.S. Mons Campus (Initialis)" E P1B 1 10301 0002 2;

Seneffe-Manage E P1B 1 10301 0001 2; "ZAEM Mouscron « Risquons-Tout »" E P1B 1 10301 0003 2;

Basisallocatie : 51.04.03;

Vastleggingskredieten : 51 duizend EUR;

Ordonnanceringskredieten : 2.334 duizend EUR;

Phasing Out van Landelijke Doelstelling 2 (2000-2005) en (2000-2006);

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.3 : Verhoging van de toegang tot de Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en versterking van klassieke infrastructuren;

Titels en codificaties van de medegefinancierde projecten;

Uitwerking van een voorzienings- en infrastructuurprogramma met het oog op de uitbreiding van de activiteitenparken van Achêne (Ciney), Ciney en Rochefort en op de bruikbaarheid van die uitbreidingen;

E 2RU 1 20300 0002 2;

Omvorming van activiteitengebieden in gebieden voor milieuontwikkeling;

E 2RU 1 20300 0003 2;

Nivellering, wegeninfrastructuur, waterlozing, watervoorziening, gas, hoogspanning, openbare verlichting en inrichting;

E 2 RP 1 20300 0001 2;

Basisallocatie : 51.04.03;

Vastleggingskredieten : 2.882 duizend EUR;

Ordonnanceringskredieten : 2.404 duizend EUR;

URBAN II Sambreville (2000-2006);

Hoofdlijn 1 : Economische reconversie en endogene economische ontwikkeling;

Maatregel 1.3 : Inrichting en verbetering van infrastructuren met structurerende uitrustingen;

Titels en codificatie van het project;

Bouw van een voor beperkte duur beschikbaar gestelde bedrijfsruimte op de site "Glaceries Saint-Roch", wijk "la Vacherie", te Auvelais E URB 1 10300 0001 2;

Basisallocatie : 51.04.03;

Vastleggingskredieten : 375 duizend EUR;

Ordonnanceringskredieten : 338 duizend EUR, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 3.308 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 5.076 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 30 naar programma 03 van organisatieafdeling 11.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 11 en van programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 3 februari 2003.

S. KUBLA M. DAERDEN

^