Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 februari 2003
gepubliceerd op 11 maart 2003

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012090
pub.
11/03/2003
prom.
03/02/2003
ELI
eli/besluit/2003/02/03/2003012090/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 (1)


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op de besluitwet van 21 december 1994 houdende sociale en bepalingen, inzonderheid op artikel 61;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1995 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen op de inschakelingsbedrijven en de vennootschappen met een sociaal oogmerk, inzonderheid op artikel 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 juli 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989 en van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat om de tewerkstellingsmogelijkheden voor de bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden te behouden het nodig is zo vlug mogelijk de inschakelingsbedrijven te erkennen die, alhoewel zij voldoen aan alle nadere voorwaarden niet als dusdanig erkend en gesubsidieerd zijn door de « gewestelijke overheid », Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 2°, van het ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 wordt aangevuld als volgt : - R.APP.E.L. a.s.b.l., Tubize.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Brussel, 3 februari 2003.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 21 december 1994, Belgisch Staatsblad van 23 december 1994. Koninklijk besluit van 30 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 11 april 1995.

Ministerieel besluit van 25 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 5 maart 1998.

Ministerieel besluit van 27 juli 1998, Belgisch Staatsblad van 5 september 1998.

^