Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 mei 2016
gepubliceerd op 30 juni 2016

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029297
pub.
30/06/2016
prom.
02/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MEI 2016. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 22 februari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/02/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, § 1, 10°, a);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op de respectieve voordrachten door de respectieve instanties op basis van dubbele lijsten, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden als lid van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, krachtens artikel 5, tweede lid, 2° tot 11° van het decreet van 22 februari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/02/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs: 1. Als vertegenwoordiger(-ster) van het academisch en wetenschappelijk corps van de universiteiten: a) Mevr.A. AUBERT (UMONS), plaatsvervanger de heer M. LITS (UCL); b) de heer Ph.PARMENTIER (UCL), plaatsvervangster Mevr. N. TOUSIGNANT (USL-B); c) de heer Ph.HUBERT (ULg), plaatsvervangster Mevr. A.-J. PHILIPPART (ULg); d) de heer Ph.EMPLIT (ULB), plaatsvervangster Mevr. S. CANTER (ULB). 2. als vertegenwoordiger(-ster) van de leerkrachten van de Hogescholen: a) Mevr.A. DURIEUX (HEB), plaatsvervangster Mevr. V. GERARD (HEAJ); b) de heer R.JUSSERET (HENALLUX), plaatsvervangster Mevr. Ch. ROY (ICHEC); c) Mevr.C. PIERRE (HELB), plaatsvervanger de heer D. HUVELLE (HELdV); d) de heer P.LAMBERT (HEPH-Condorcet), plaatsvervanger de heer O. MASSART (HEPL). 3. als vertegenwoordiger van de leerkrachten van de Hogere Kunstscholen: a) de heer M.STREKER (St Luc Bxl), plaatsvervanger de heer B. SECONDINI (ESAVL); b) de heer M.STOCKHEM (Arts|F2), plaatsvervangster Mevr. Manon LEDUNE (INSAS). 4. als vertegenwoordiger(-ster) van de leerkrachten van de instelligen voor sociale promotie in het hoger onderwijs: a) Mevr.D. MAES (FELSI), plaatsvervangster Mevr. F. JACQUES (FWB); b) de heer A.BLONDEAU (PROM SOC supérieur Mons-Borinage), plaatsvervangster Mevr. S. BELLAL (SEGEC). 5. als vertegenwoordigster van het administratief personeel van de universiteiten: Mevr.A. VANDENBROUCKE (UNamur), plaatsvervangster Mevr. M. RUWET (UCL). 6. als vertegenwoordigster van het administratief personeel van de Hogescholen: Mevr.I. KHAMIDOULLINA (HELMo), plaatsvervangster Mevr. L. NOEL (HE de la Ville de Liège). 7. als vertegenwoordiger(-ster) van de studenten: a) N.N. (Unécof), plaatsvervanger(-ster) N.N. (Unécof); b) N.N. (FEF), plaatsvervanger(-ster) N.N. (FEF); c) N.N. (FEF), plaatsvervanger(-ster) N.N. (FEF). 8. als vertegenwoordiger(-ster) van de vakverenigingen: a) Mevr.S. BERTRAND (CGSP); plaatsvervangster Mevr. S. GOLDMANN (CGSP); b) de heer P.-P. VAN GEHUCHTEN (CSC), plaatsvervangster Mevr. F.-L. CARON (CSC); c) N.N. (CGSLB), plaatsvervanger(-ster) N.N. (CGSLB). 9. als personaliteit uit de beroeps-, sociale en culturele kringen: a) de heer L.BOLLAERT, plaatsvervanger de heer S. DELPLACE; b) N.N., plaatsvervanger de heer F. SCUVIE c) de heer B.NIZET; plaatsvervangster Mevr. D. GAINVORSTE.

Art. 2.Mevr. P. GENOT wordt tot vertegenwoordigster van de Minister van Hoger Onderwijs aangewezen en de heer H. ISAAC als vertegenwoordiger van de Minister van het Onderwijs voor sociale promotie.

Art. 3.De directeur-generaal van het Niet-Verplicht Onderwijs, die van rechtswege in het beheerscomité zetelt krachten artikel 5, tweede lid, 1° van het voornoemde decreet van 22 februari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/02/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten, kan zich, desgevallend, door iemand laten vertegenwoordigen.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2016.

Brussel, 2 mei 2016.

J.-Cl. MARCOURT

^