Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016003227 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 et van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken en tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken type wet prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016009309 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 juni 2016, is machtiging verleend aan ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****(...) Bij koninklijk besluit van 16 juni 2016, is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren (...) type wet prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016009312 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat de samenstelling van de Federale Controle-en Evaluatiecommissie betreft type wet prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016009313 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek wat de samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking betreft type wet prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016015088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking type wet prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016040306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2016 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2016, 103.19 punten bedraagt, tegenover 10 De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016, is aan Mevr. Catherine GEERNAERT, rijksambtenaar in de klasse A5 met de titel van directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016003223 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Opheffing van de schorsing van de registratie van een wisselkantoor, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel In gevolge de beslissing van het directiecomité van d type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016007146 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1213 van 4 mei 2016, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 juli 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016009323 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 2016, is mevr. Radoux M., substituut-procureur des Konings bij het parket te Luik, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik. Het beroep tot nietigverklaring type koninklijk besluit prom. 22/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de brandingsporten type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieu Bij koninklijk besluit van 17 juni 2016, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande (...) type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 november 2015 tot vaststelling van nadere regelen in verband met het aantal bijkomende bedden die erkend en in gebruik mogen worden genomen in diensten neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patiënten in algemene ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016203465 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016, dat in werking treedt op 30 juni 2016 's avonds, is aan de heer Dierckx J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Antwerpen Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 12(...) type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het bedrag voor het jaar 2015

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016011275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit EF-2016-0027bis Bij ministerieel besluit van 17 juni 2016 wordt aan de N.V. Axpo Benelux een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepalin type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016011278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit EF-2016-0026bis Bij ministerieel besluit van 20 juni 2016 wordt aan Uniper Global Commodities SE een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de type ministerieel besluit prom. 02/05/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende opheffing van het ministerieel besluit van 25 maart 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 02/05/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 13/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016036057 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016203429 bron waalse overheidsdienst Wegen van het Waalse Gewest Bij ministerieel besluit van 8 juni 2016 wordt het weggedeelte van de Armentierestraat, zoals vermeld op het plan nr. HN365 A2-51, ingedeeld bij de gemeenteweg van Komen-Waasten . (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016027168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34004 - "Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016027170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34006 - "La Calestienne entre Oppagne et Barvaux" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016027171 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34007 - "Basse vallée de l'Aisne" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016027169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34005 - " La Calestienne entre Barvaux et Bomal "

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016035889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de verlenging van de investeringstermijn type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016035948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft het niet langer rekening houden met de niet-belastbare beurs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016035952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N464 tussen kilometerpunt 2,000 en 8,198 op het grondgebied van de gemeente Herzele type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016035977 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de parallelweg N34-Albert I-laan op het grondgebied van de gemeente Koksijde type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016036059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12, 17, 18 en 59 van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en artikel 24 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016203346 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016024128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, cel "Contractueel Onderzoek", deelt mede dat zij een oproep lanceert voor het indienen van toelage-aanvragen voor wetenschappelijke projecten inzak Bij de RT projecten wordt een "top-down" benadering gevolgd op basis van gerichte onderzo(...) type bericht prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016203463 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit - Departement voertuigenfiscaliteit - Directie Vestiging Voertuigenbelastingen. - Bericht in verband met de aanpassing van de verkeersbelasting ter uitvoering van artikel 11 van het Wetboek van de met i Voor de voertuigen vermeld in de eerste kolom van hieronder afgedrukte tabel waarvoor de belastings(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016009282 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Personeelsdienst. - Erratum In de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 3 september 2015 : - pagina 56073 betreffende de benoeming tot rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel atta Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016203349 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tax Specialisten Vennootschapsbelasting De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tax Specialisten Vennootschapsbelasting (niveau A2) voor de FOD Financiën (ANG15157) werd afgesloten op 13(...) Er zijn 0 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016203458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juni 2016 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan mevrouw CEULEMANS Estelle eervol ontslag verleend u Bij hetzelfde besluit wordt de heer TAMELLINI Jean-François tot lid van hetzelfde comité benoemd al(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016009321 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Assistent administratieve ondersteuning bij de griffie Assistent dossierbeheer bij de griffie van het Hof van Cassatie : 2, waarvan 1 **** en 1 ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016203487 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** assistent-projectleider De vergelijkende selectie van **** assistent-projectleider (****/****/****) (niveau ****), voor de Regie der **** (****15160), werd ****(...) Er is één geslaagde.

document

type document prom. -- pub. 30/06/2016 numac 2016035967 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid 20 MEI 2016. - Nationale Orden Artikel 1. Het Burgerlijk Ereteken wordt verleend aan de hiernavermelde ambtenaren van de Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie : Voor meer dan 25 jaar dienst Burgerlijke Medaille eerste klas Mevr. De Bruecker, Kathleen, deskundige Mevr. Decleyn, Iris, medewerker Mevr. Haesaerts, Noël(...)
^