Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 mei 2005
gepubliceerd op 12 mei 2005

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I tot en met V van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022378
pub.
12/05/2005
prom.
02/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/02/2005022378/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 MEI 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I tot en met V van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, inzonderheid op artikel 23;

Overwegende Richtlijn 2005/16/EG van de Commissie van 2 maart 2005 tot wijziging de bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen;

Gelet op het advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 15 april 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is zich onverwijld te schikken naar de Richtlijn 2005/16/EG van de Commissie van 2 maart 2005 tot wijziging de bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, Besluit :

Artikel 1.De bijlagen I, II, III, IV en V van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2005.

Brussel, 2 mei 2005.

R. DEMOTTE

BIJLAGE 1. Bijlage I, deel B, wordt als volgt gewijzigd : a) onder a), punt 3, wordt de tweede kolom vervangen door : "E (Ibiza en Menorca), IRL, CY, M, P (Azoren en Madeira), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skane), FI (de districten Aland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)";b) onder b), punt 1, wordt "DK" geschrapt.2. Bijlage II, deel B, wordt als volgt gewijzigd : a) onder a), punt 3, wordt de derde kolom vervangen door : "EL, IRL, UK (Noord-Ierland, Eiland Man en Jersey)";b) onder b), punt 2, wordt in de derde kolom "EE" ingevoegd vóór "F (Corsica)";c) onder d), punt 1, wordt in de derde kolom "I" geschrapt.3. In bijlage III, deel B, wordt in de punten 1 en 2 in de tweede kolom "EE" ingevoegd vóór "F (Corsica)".4. Bijlage IV, deel B, wordt als volgt gewijzigd : a) in punt 1 wordt de derde kolom vervangen door : "EL, IRL, UK (Noord-Ierland, Eiland Man en Jersey)";b) in punt 7 wordt de derde kolom vervangen door : "EL, IRL, UK (Noord-Ierland, Eiland Man en Jersey)"; c) in punt 14.1 wordt de derde kolom vervangen door : "EL, IRL, UK (Noord-Ierland, Eiland Man en Jersey)"; d) in punt 20.1, derde kolom, wordt "DK" geschrapt; e) in punt 20.2, derde kolom, wordt "DK" geschrapt; f) punt 21 wordt als volgt gewijzigd : i) in de tweede kolom, onder c), wordt "Ticino" geschrapt; ii) in de derde kolom wordt "EE" ingevoegd vóór "F (Corsica)"; g) het volgende punt 21.1 wordt ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld h) punt 21.3 wordt als volgt gewijzigd : i) in de tweede kolom, onder b), wordt "Ticino" geschrapt; ii) in de derde kolom wordt "EE" vóór "F (Corsica)" ingevoegd; i) in punt 22, derde kolom, wordt "DK" geschrapt.j) in punt 23, derde kolom, wordt "DK" geschrapt.k) in punt 25, derde kolom, wordt "DK" geschrapt.l) in punt 26, derde kolom, wordt "DK" geschrapt. m) in punt 27.1, derde kolom, wordt "DK" geschrapt. n) in punt 27.2, derde kolom, wordt "DK" geschrapt. o) in punt 30, derde kolom, wordt "DK" geschrapt.p) punt 31 wordt vervangen door : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 5.In bijlage V, deel A, rubriek I, wordt de tekst in punt 2.4 vervangen door : "- Zaden en bollen van Allium ascalonicum L., Allium cepa L. en Allium schoenoprasum L., bestemd voor opplant, en planten van Allium porrum L., bestemd voor opplant, - Zaden van Medicago sativa L., - Gecertificeerde zaden van Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. en Phaseolus, L.".

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 2 mei 2005.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^