Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 mei 2005
gepubliceerd op 20 mei 2005

Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2005002067
pub.
20/05/2005
prom.
02/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 MEI 2005. - Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op de programmawet van 30 december 2001, inzonderheid op artikel 103;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van FED+, inzonderheid op hoofdstuk I, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de Minister van Ambtenarenzaken die van rechtswege voorzitter is van het Beheerscomité : De heer Geert Sintobin.

Art. 2.Worden aangesteld als leden van het Beheerscomité voor een periode van vier jaar : 1. het diensthoofd van FED+;2. Mevr.Sandrine Bingen vertegenwoordigster van de FOD Personeel en Organisatie; 3. De heer Henri Van Baelen, vertegenwoordiger van de FOD Financiën.

Art. 3.Worden erkend in de hoedanigheid van leden van het Beheerscomité aangewezen door de representatieve vakorganisaties : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : de heer Guido Rasschaert; - voor de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten : de heer Jean-Paul Devos; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : de heer André Ayrianoff.

Art. 4.De mandaten van de leden bedoeld in artikel 2 van dit besluit gaan in op 1 oktober 2002 en eindigen op 30 september 2006.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2002.

Brussel, 2 mei 2005.

Ch. DUPONT

^