Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 01 februari 2000
gepubliceerd op 24 maart 2000

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022111
pub.
24/03/2000
prom.
01/02/2000
ELI
eli/besluit/2000/02/01/2000022111/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Maatschappelijke Integratie, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 72, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1969, 10 maart 1989, 14 september 1994, 26 september 1994 en 10 april 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 juni 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 augustus 1998 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op het advies van de Directieraad, gegeven op 9 april 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 17 mei 1999;

Gelet op het protocol van 6 december 1999 waarin de conclusies van de onderhandelingen binnen het sectorcomité XII « Sociale Zaken » worden vermeld;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is zonder verwijl de bepalingen toe te passen voorzien in het voornoemd koninklijk besluit van 7 augustus 1939, Besluiten :

Artikel 1.Artikel 4, § 1, 2e alinea van het voornoemd ministerieel besluit van 14 augustus 1998 wordt vervangen door : « Voor de betrekkingen van secretaris-generaal, directeur-generaal en adviseur-generaal gebeurt de bekendmaking van vacante betrekking door een openbare oproep via een bericht in het Belgisch Staatsblad. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 juli 1998.

Brussel, 1 februari 2000.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE De Minister van Maatschappelijke Integratie, J. VANDE LANOTTE

^