Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2024

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 april 2024, wordt mevrouw Sofie VAN ROY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, in een betrekkin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2024004592
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 april 2024Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 24/04/2024 pub. 08/05/2024 numac 2024004250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2024 van het herdenkingsstuk van 2 euro, ter ere van de strijd tegen kanker in België type koninklijk besluit prom. 24/04/2024 pub. 08/05/2024 numac 2024004426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering kan worden verleend aan zorgverleners die projecten inzake gecoördineerde zorgverlening ontwikkelen in België, in casu tuberculosediagnose en -behandeling sluiten, wordt mevrouw Sofie VAN ROY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2024.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^