Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 juni 2021

Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 26 februari 2021, wordt de heer Geert DEWULF, rijksambtenaar bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontsla De heer Geert DEWULF mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van advis(...)

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2021041773
pub.
11/06/2021
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 26 februari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021200435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties type koninklijk besluit prom. 26/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2020044034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 26/02/2021 pub. 12/03/2021 numac 2021201022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid type koninklijk besluit prom. 26/02/2021 pub. 04/03/2021 numac 2021040804 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 26/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021200389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/40 van 15 december 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen sluiten, wordt de heer Geert DEWULF, rijksambtenaar bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 mei 2021.

De heer Geert DEWULF mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van adviseur eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^