Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 februari 2021

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 november 2020, wordt de heer Karl SIMONS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021040108
pub.
02/02/2021
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020031682 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 23/11/2020 numac 2020031656 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van de vzw Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020203898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag sluiten, wordt de heer Karl SIMONS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 februari 2019.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden

^