Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 februari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021020238 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van Inora Life dac naar Monument Life Insurance dac De Ierse prudentiële toezichthouder heeft op 23 december 2020 de verzekeringsonderneming naar I

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020043966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020043969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot invoering van een tweede bijkomende vrije dag voor de werknemers die werken in dienst van de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020043973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag omwille van medische redenen voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (Duitstalige Gemeenschap) (1) type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020205196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 130 en nr. 131 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020205199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020205206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige ontslagen werknemers die 35 jaar beroepsverleden hebben en die gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020205212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020205254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2020205274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 14/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021020215 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting type koninklijk besluit prom. 14/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021020233 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende de aanwijzing van grenscontroleposten, inspectiecentra en controlepunten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021020239 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021, wordt Mevrouw Lisbeth RAZEE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021020259 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 3336 van 21 december 2020, wordt aan mijnheer Christian Steen, op 1 februari 2021 eervol ontslag uit zijn ambt van eerstaanwezend taalleraar aan de Konin Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021040028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot omzetting van Richtlijn 2005/36 van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021040029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-**** voor het uitoefenen van het beroep van **** en de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 02/02/2021 numac 2021040077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021040075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van het koninklijk besluit van 5 oktober 2000 tot uitvoering van artikelen 2, §§ 2 en 3, tweede lid, 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 1, van dezelfde wet betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021040108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 november 2020, wordt de heer Karl SIMONS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021040109 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021, wordt mevrouw Sophie PARAMELLE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021040113 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021, wordt de heer Claude SORGELOOS, rijksambtenaar bij de Koninklijke Bibliotheek van België in de klasse SW3 met de titel van eerstaanwezend werkleider, eervol ontslag uit zijn De heer Claude SORGELOOS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van e(...) type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 02/02/2021 numac 2021040149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 14526/1 en 14527, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het transmissiemiddel van bepaalde informatie naar de FOD Financiën. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021020261 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende beslissing inzake de verlenging van de maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering "COVID-19" in uitvoering van artikel 66, § 2, van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 type ministerieel besluit prom. 21/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021040150 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning van de vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 21/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021040226 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden voor de erkenning van gespecialiseerde opleidingen in België inzake douane-, btw en accijnsreglementering in het bijzonder met betrekking tot de indiening van douaneaangiften type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021200366 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 30 november 2020 worden de beraadslagingen van 26 oktober 2020 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen over de volgende maatregelen beslist: - de volgende belastingv Jaarlijkse gemeentebelasting op de inzameling en d(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021200381 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 13 november 2020 worden de beraadslagingen van 8 oktober 2020 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen de volgende belastingverordeningen vaststelt: Jaarlijkse gemeentebelasting op het onderhoud van (...)

decreet

type decreet prom. 11/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021030242 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 11/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021040141 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020. - Tweede aanpassing type decreet prom. 10/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021200391 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 12 december 2019 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 10/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021200390 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021020208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 33, 34 en bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 29/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021040300 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021200343 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 oktober 2018 tot toekenning van een buitengewone tegemoetkoming aan varkensfokkers getroffen door het herbevolkingsverbod van varkensbedrijven gelegen in het gebied besmet door Afrikaanse varkenspest

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021020286 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba KARMA KOLLEKTIV en anderen die allen woonplaats ki Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2020. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021020287 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Louis HERMANS, Ivo VAN PEER, Jean Pierre BUYLINCKX en Ludo Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 november 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021020288 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv METALLO BELGIUM die woonplaats kiest bij Mrs. Jo van Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 16 november 2020. Deze zaak is ingesc(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021200331 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0439.836.305 IMEXA TONGEREN Op 14/01/2021 werd het ondernemingsnummer 0439.836.305(...) type lijst prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021200332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0440.124.830 TERRIJN ET FILS Op 21/01/2021 werd het ondernemingsnummer 0440.124.83(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021040006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 25 november 2020, wordt de vergunning voor het organi Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - bewaking u(...) type vergunning prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021040008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 18 november 2020, wordt het besluit van 25 maart 2020 tot Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021040007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 18 november 2020, wordt het besluit van 20 april 2020 tot Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021040009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 3 november 2020, wordt het besluit van 4 oktober 2018 t De woorden "aan Aleris Aluminium Duffel BVBA" worden vervangen door "aan ALVANCE Alu(...) type vergunning prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021040013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 18 november 2020, wordt het besluit van 20 april 2020 tot Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021040014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 23 september 2020, wordt het besluit van 21 juni 2016 tot Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021040011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 3 november 2020, wordt de vergunning voor het organis Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...)

protocol

type protocol prom. 02/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021030212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord gesloten tussen de Federale regering en de in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde autoriteiten betreffende de gecoördineerde aanpak voor de versterking van het psychisch zorgaanbod in het kader van de COVID-19 pandemie

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021040092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de bepaling van de nadere regels voor de mededeling van persoonsgegevens en informatie die door de politiediensten worden verwerkt in het raam v Aan de Dames en Heren Burgemeesters, Aan de Commissaris-generaal van de federale politie. T(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021040214 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 december 2020, tweede uitgave, bl. 93640, akte nr. 2020/16336, moet volgende verbetering aangebracht worden: « Bij koninklijk besluit van 22 november 2020 dat in we

programmadecreet

type programmadecreet prom. 10/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021200306 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2020

document

type document prom. 21/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021200328 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021020250 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3335 van 21 december 2020, wordt mevrouw Addie Neyt, Master in wiskunde, in vast verband benoemd tot repetitor aan de Koninklijke Militaire School op 1 september 2020.

document

type document prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021200421 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de POD Maatschappelijke Integratie, armoedebestrijding en sociale economie: Administratieve Experten/Dossierbeheerders (m/v/x). - Selectie(...) Er is geen laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 20/01/2021. Er is geen laureaat. type document prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021200433 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs Kwaliteit en Veiligheid (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20173 Deze selectie werd afgesloten op 07/10/2020. type document prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021200444 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige inspecteurs luchtvaartoperaties (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG20226 Deze selectie werd afgesloten op 08/01/2021. Er zijn 1 laureat. De L(...) type document prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021200445 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coordinatoren controle van het wegvervoer (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG20241 Deze selectie werd afgesloten op 23/01/2021. Er zijn 5 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 02/02/2021 numac 2021200462 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Budget analisten (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG20350 Deze selectie werd afgesloten op 29/01/2021. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er (...) Deze lijst is 4 jaar geldig.
^