Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 mei 2021

Personeel. - Inruststelling Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, wordt mevrouw Veronica ZAKOWSKI, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A2 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit haar ambt v Mevrouw Veronica ZAKOWSKI mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van (...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021031368
pub.
06/05/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Personeel. - Inruststelling Bij koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020043923 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 22/01/2021 numac 2020043800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020205049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen sluiten, wordt mevrouw Veronica ZAKOWSKI, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A2 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 februari 2021.

Mevrouw Veronica ZAKOWSKI mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Attaché eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^